پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر
دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستیمقدمهجبرگرايي اقتصادي ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصاديانتقاد بر جبرگرايان اقتصاديمارکسيم هگليافکار و عقايد مارکسيم هگلي مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچپايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشينظريه انتقادي:انتقادهاي اصلي:1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی2- انتقاد به اثبات گرایی3- انتقاد به جامعه شناسی4- انتقاد از جامعه نوینجهان سرشار از  عدم عقلانيتخدمات عمده نظريه انتقادي:1- ذهن گرايي2- ديالکتيکمکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)انتقادهاي وارده به نظريه انتقادييورگن هابر ماستفاوت هابر ماس و مارکسمارکسيسم ساختاريويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکسانتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشانرد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر استانتقاد
مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم
براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل
شدن براي آن هاتاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارهاتاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عمليتاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخيلويي آلتوسرنيکوس پولانزاسخدمات پولانزاسچگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داريپيوند دولت با ايدئولوژيانتقادات مارکسيسم ساختاري:غيرتاريخي بودنحمايت کورکورانه از علم گراييجهت گيري نخبه گرايانهچشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن هاعدم توجه کافي به تحقيقات تجربيجبرگراييجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاريسرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزينقاط ضف فکري باران و سوييزيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاريکار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز مايکل بوراوي دن کلاوسنمارکسيسم تاريخگرا:نظام نوين جهاني والرشتاين عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :1- گسترش جغرافیایی2- تقسیم کارجهانی3- توسعه دولت های هسته ایدليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاينانتقادات وارده بر والرشتايندولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:اصول عام مبناي کار اسکاکپول:1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب2-
بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش
هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و
سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.3- هدف او تاکيد بر دولت دست
کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد
دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستيفصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:ريشه هاي عمده تاريخي:عملگرايي رفتارگرايي بنیادیتفاوت رفتارگرايان و ميد تفاوت بنيادي ميد و واتسون نظریه زیملتقليل گراييتقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختيجورج هربرت ميدذهن ، خود ، جامه ذهن از نظر ميد خود از نظر ميد  مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافتهدو عنصر بنيادي خود:من و در منجامعهنظريه معاصر کنش متقابل نماديناصول کنش متقابل نمادين:1- انسان ها استعداد تفکر دارند.2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند5-
انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان
به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير
دهند.6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.7- الگوهاي در  هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازنداستعداد تفکر تفکر و کنش متقابليادگيري معاني و نمادهاکارکرد نمادها:1- سر و سامان دادن جهان 2- توانايي براي درک محيط3- بهبودي توانايي انديشه 4- بالا برن توانايي حل مسايل5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشتکنش و کنش متقابل گزينش کردن مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس خود موريس روزنبرگتمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودياروين گافمنکار اروين گافمن:نظريه نمايشي مديريت تاثير گذاري جلوي صحنه نماي شخصي تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش تحليل چهارچوب نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:گروه ها و جامعه اصول روش شناختي بلومر:استفاده از مفاهيم  حساس به جاي مفاهيم سنتي اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعياختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:گرايش به درون نگري همدلانهقبول کردن مفاهيم حساسپيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاريمانفورد کان:تاکيد بر وحدت روش علميترجيح دادن روش هاي علمي سنتي انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب استانتقادهابه سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکرهشت جهت گيري استرايکر :1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها8-
امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از
اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانهمقدمههمانندي هاي پديده شناسي و روش مردم تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم جامعه شناسي پديده شناسي افکار ادموند هوسرل تفسير افکار هوسرلنظريه هاي آلفرد شوتس:تفسير کار شوتس علم و جهان اجتماعي ادامه علم و جهان اجتماعيقلمروهاي جهان اجتماعيچهار قلمرو عبارت اند از:رويه هاي علمي تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي نمونه هاي آرماني:اصل مناسبت اصل رسايي اصل سازگاري اصل سازگاري منطقي اصل تطبيق پذيرياصل تفسير ذهني عناصر سازنده جهان حياتي:دانش به مهارت ها دانش سودمند دانش به دستورالعمل ها عناصر خصوصي دانشروابط مايي روابط آن هايي آگاهي معاني و انگيزه ها کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيزتفسير نظريه شوتس:1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل  دشواري نظريه شوتس استنمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:ويژگي هاي کنشگران:الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرندب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهيج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندندد. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرنده. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.ويژگي هاي روابط ميان کنشگرانويژگي هاي کنش2- پيتر برگر و تامس لاکمنساخت اجتماعي واقعيتزندگي روزانه مشروع سازيانتقادها بر بر گر و لاکمن روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :اعمال راه رفتنگفتگوهاي تلفني ترغيب به خندهترغيب به کف زدن:هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:1- تضاد2-ارائه فهرست3- حل معما 4- سر فصل- شاه بيت5- ترکيب6- موضعگيري7- ترغيبپديداري جمله ها طي کنش متقابلتقريرهاتلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتارينقشه هاي راهنماتکميل جنسيت آزمايشهاي نقض کنندهانتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل4- شکنندگي واقعيت5- تحرک پذيري واقعيتبرخي مفاهيم بنيادي:توضيح دادن تعبير پذيري اصل و غيره روش سندي زبان طبيعي گرايش به سوي الزام ساختاريفصل هفتم: نظريه تبادلمقدمهسه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي2- انگاره تعريف اجتماعي 3-  انگاره رفتار اجتماعي اسکينر و رفتارگراييجامعه شناسي رفتارينظريه تبادلنظريه تبادل، هومنز و دورکيمهومنز و لوي اشتراوس هومنز و کارکرد گرايي ساختاري قضاياي بنيادي هومنز:قضيه موفقيت قضيه محرکقضيه ارزش قضيه محروميت سيري قضيه پرخاشگري – تاييد نظريه تبادلانتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگپارسونز در برابر با هومنز نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاوانتقادهايي به نظريه آگاهي هومنزتلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين پيتر سينگلمنتلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمنمنزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر

 • تحقیق بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

  پایان نامه مهارت در مذاكره,پایان نامه مهارت مذاكره کننده,تحقیق مهارت در مذاكره,تحقیق مهارت مذاكره کننده,مقاله مهارت در مذاكره,مقاله مهارت مذاكره کننده,مهارت در مذاكره,مهارت مذاكره,مهارت مذاكره کننده,مهارت مذاکره مديران بازرگاني دانلود تحقیق بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش…

 • کاراموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد

  پروژه کارورزی بازیافت مواد زاید,گزارش کارآموزی جمع آوری مواد زائد جامعه شهری,گزارش کارآموزی جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامعه شهری,گزارش کارورزی جمع آوری و بازیافت مواد زائد جامعه شهری,مواد ز دانلود کاراموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد دانلود…

 • تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی),خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقال,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی),دانلود مقاله فارسی تحقیق نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی…

 • پاورپوینت مدار كنترل خط تلفن پنج كاناله

  پاورپوینت آماده مدار خط تلفن,پاورپوینت مدار خط تلفن,تحقیق مدار خط تلفن,دانلود power point,دانلود پاورپوینت در مورد مدار خط تلفن,دانلود پاورپوینت مدار خط تلفن,دانلود تحقیق مدار خط تلفن,دانلود رایگان پاورپوینت مدار خط تلفن,مدار خط تلفن پاورپوینت مدار كنترل خط تلفن پنج…

 • پاورپوینت انواع ماهواره و تاریخچه پیدایش آن ها

  تاریخچه ماهواره تلویزیونی,تاریخچه ماهواره در ایران,سرنوشت ماهواره ها پس از اتمام ماموریت,کاربرد ماهواره ها,ماهواره تلویزیونی چیست,ماهواره خانگی چیست,ماهواره فضایی,نام ماهواره های دور زمین پاورپوینت انواع ماهواره و تاریخچه پیدایش آن ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انواع…

 • پاورپوینت بررسي دستگاه هاي Photometry

  دستورالعمل فنی فلیم فتومتر,روش کار با دستگاه فتومتر,سرویس منوال فلیم فتومتر,کنترل کیفی فلیم فتومتر,معایب دستگاه فلیم فتومتر پاورپوینت بررسي دستگاه هاي Photometry رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بررسي دستگاه هاي Photometryقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 34فهرست مطالب:دستگاه Spectrophotometer  امواج الكترومغناطيسنور…

 • تحقیق استرس و راه های مقابله با آن

  استرس,استرس به انگلیسی,استرس چیست,استرس شدید,پاورپوینت استرس,پایان نامه استرس,تحقیق استرس,تحقیق روشهای مقابله با استرس,روشهای مقابله با استرس,کنترل استرس,مقابله با استرس,مقاله استرس,مقاله روشهای مقابله با استرس دانلود تحقیق استرس و راه های مقابله با آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع استرس…

 • تحقیق نظريه يادگيري محاسباتي

  تحقیق نظريه يادگيري محاسباتي نظريه يادگيري محاسباتي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نظريه يادگيري محاسباتيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 100بخشی از متن تحقیق:نظريه ياد گيري محاسبه ايدر اين بخش ويزگيهاي نظري در مورد مشکلات متعدد ياد…

 • تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان مدارس

  پایان نامه پیرامون مسئولیت پذیری,پروژه مسئولیت پذیری,تحقیق در مورد مسئولیت پذیری,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مسئولیت پذیری,تحقیق مسئولیت پذیری,دانلود تحقیق مسئولیت پذیری,مقاله مسئولیت پذیری تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان مدارس رفتن به سایت اصلی…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک

  دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک رایگان دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک،در قالب word و در 37 صفحه، قابل…

 • تحقیق مظفرالدین ‌شاه

  تحقیق مظفرالدین ‌شاه مظفرالدین ‌شاه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مظفرالدین ‌شاهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 13بخشی از متن تحقیق:مظفرالدین ‌شاه پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود.او پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه، و…

 • تحقیق تحولات خاورمیانه

  تحقیق تحولات خاورمیانه تحولات خاورمیانه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحولات خاورمیانهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 54بخشی از متن تحقیق:آقای لانتوس ، ریاست کمیته روابط خارجی، آقای راس لتینن ، عضو ارشد و سایر اعضای برجسته…

 • پاورپوینت مدل های برنامه ریزی درسی، سازماندهی و ارائه محتوا

  انواع مدل های برنامه ریزی درسی,پاورپوینت مدل برنامه ریزی درسی,تحقیق مدل برنامه ریزی درسی,مدل برنامه ریزی درسی,مدل برنامه ریزی درسی تایلر,مدل های برنامه ریزی درسی,مدلسازی برنامه ریزی درسی,مدلسازی و برنامه ریزی درسی,مقاله مدل برنامه ریزی درسی پاورپوینت مدل های برنامه…

 • تحقیق درس كارگاه مدل سازي

  پروژه در مورد درس كارگاه مدل س,پروژه درس كارگاه مدل سازي,تحقیق در مورد درس كارگاه مدل سازي,دانلود تحقیق درس كارگاه مدل سازي,دانلود رایگان تحقیق درس كارگاه مدل سازي,درس كارگاه مدل سازي,مقاله در مورد درس كارگاه مدل سازي,مقاله درس كارگاه مدل…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی

  امکانسنجی تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی,تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی,طرح تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی,طرح تویجیهی تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی,گزارش امکانسنجی تولید فین تیوب برای مبدل های حرارتی دانلود گزارش امکان…

 • گزارش کارآموزی در کاشی سازی سپهر

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی کاشی سازی,دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی سازی,گزارش کارآموزی در کاشی سازی,گزارش کارآموزی کارخانه کاشی سازی,گزارش کارآموزی کاشی سازی,گزارش کارآموزی کاشی سازی رایگان گزارش کارآموزی در کاشی سازی سپهر رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت ساختار اتمی

  انواع اتم,تاریخچه اتم,تحقیق درباره ی اتم ها,تعریف اتم,خواص اتم,ذرات تشکیل دهنده اتم,ساختار اتمی چیست,ساختمان اتم پاورپوینت ساختار اتمی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت ساختاراتمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست مطالب:تاریخچه اتماتم هلیومساختار اتم آرایش الکترونی نقطه ها و تقاطع منحنی…

 • تحقیق تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا

  تحقیق تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشينه تاريخي…

 • پاورپوینت حاکمیت شرکتی

  اصول حاکمیت شرکتی,اهمیت حاکمیت شرکتی,تعاريف حاكميت شركتي,چارچوب حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی ppt,حاکمیت شرکتی چیست,حاکمیت شرکتی در ایران,ساختار حاکمیت شرکتی,مدل های حاکمیت,هدف حاکمیت شرکتی دانلود پاورپوینت حاکمیت شرکتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع حاکمیت شرکتی،در قالب ppt و در 43…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سرایان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان سرایان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سرایان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان سرایان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان سرایان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پروژه

  اصول مدیریت منابع انس,پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پروژه,پایان نامه مدیریت منابع انسانی پروژه,تحقیق مدیریت منابع انسانی پروژه,مدیریت منابع انسانی پروژه,مدیریت منابع انسانی پروژه ppt,مدیریت منابع انسانی پروژه ها,مقاله مدیریت منابع انسانی پروژه دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پروژه دانلود فایل…

 • تحقیق بازاریابی

  بازاریابی,بازاریابی الکترونیک تحقیق بازاریابی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بازاریابی ،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بازاریابی الکترونیک چیست ؟ ارتباط مستقيم با مشتريان.طرح بازاريابي (Marketing Plan)طرح بازاريابي چيست ؟مزاياي طرح بازاريابيآماده سازي طرح بازاريابي اهداف  بازاريابياستراتژي…

 • جزوه آموزشی اصول پرورش مرغ گوشتی

  پرورش مرغ گوشتی,پرورش مرغ گوشتی pdf,پرورش مرغ گوشتی ارگانیک,پرورش مرغ گوشتی به روش سنتی,پرورش مرغ گوشتی به روش صنعتی,پرورش مرغ گوشتی در خانه,پرورش مرغ گوشتی در قفس,پرورش مرغ گوشتی در منزل,پرورش مرغ گوشتی سنتی دانلود جزوه آموزشی اصول پرورش مرغ…

 • پاورپوینت مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاري ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس

  پرستاري ويژه,تاكيد بر نوزاد نارس,خصوصیات پوست در نوزاد نارس,راهكارهاي غير دارويي كاهش درد نوزادان,سیستم های حسی در نوزاد نارس,مراقبت در حين انجام پرو سيجر ها,مراقبت و تدابير پيشرفته,مراقبت و تدابير پيشرفته پرستاري ويژه با تاكيد بر نوزاد نارس پاورپوینت مراقبت…

 • پاورپوینت تجارت الکترونیکی

  اهمیت تجارت الکترونیکی,پاورپوینت تجارت الکترونیکی,پایان نامه تجارت الکترونیک,تبادل الکترونیک,تجارت الکترونیک,تحقیق تجارت الکترونیک,جایگاه تجارت الکترونیک,جایگاه تجارت الکترونیک در ایران,مدل های تجارت الکترونیکی,مزایای تجارت الکترونیکی دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تجارت الکترونیکی،در قالب ppt و در 24…

 • تحقیق مخابرات و امكانات رفاهي براي مشتركين

  تحقیق مخابرات و امكانات رفاهي براي مشتركين مخابرات و امكانات رفاهي براي مشتركين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مخابرات و امكانات رفاهي براي مشتركين،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخشهاي مركز تلفن و مسير ارتباط…

 • تحقیق چگونگی تصميم گيري و حل مساله در سازمان

  پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان,پروژهتصمیم گیری در سازمان,تحقیق آماده در مورد تصمیم گی,تحقیق تصمیم گیری در سازمان,تصمیم گیری در سازمان,دانلود تحقیق تصمیم گیری در سازمان,دانلود تحقیق در مورد تصمیم گیری در سازمان,مقاله در موردتصمیم گیری در سازمان تحقیق چگونگی تصميم…

 • تحقیق جامع حقوقی

  تحقیق آماده حقوق,تحقیق استاندارد حقوق,تحقیق حقوق,تحقیق حقوق اداری,تحقیق حقوق بین الملل,تحقیق حقوق تجارت,دانلود تحقیق حقوق,دانلود تحقیق حقوق اداری,دانلود تحقیق حقوق بین الملل,دانلود تحقیق حقوق تجارت,دانلود رایگان تحقیق حقوق دانلود تحقیق جامع حقوقی دانلود فایل دانلود تحقیق جامع حقوقی،در قالب word…

 • امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه مرداد 91

  امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان رشته ریاضی,امتحان نهایی دیفرانسیل 2 چهارم دبیرستان رشته ریاضی,امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی,نمونه سوال امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه مرداد…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 (موجودی ها)

  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6,استاندارد حسابدرای موجودی ها,اندازه‌گیری موجودیها,بهاي تمام شده تولیدات کشاورزی برداشت شده,بهاي تمام شده موجودیها,تعریف بهاي‌ جايگزيني‌,تعریف خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌,تعریف موجودی ها,مخارج‌ تبديل‌,مخارج‌ خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 (موجودی ها) دانلود فایل…